Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00
Telefon: +48 664 753 700 Telefon: 32 797 08 04
E-mail: [email protected]

Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO INOX POLSKA

§1
Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego
utworzonego w domenie www.sklep.inox-polska.pl,prowadzonego przez INOX POLSKA TABORSCY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Tychach (ul. Podleska 45, 43 – 100 Tychy,

KRS: 0000251905; zwaną dalej „Sprzedawcą”), adres poczty elektronicznej: [email protected], nr telefonu+48 600 281 404.

2. Przedmiotem sprzedaży Sklepu Internetowego, (zwanym dalej również Sklepem), jest sprzedaż towarów: wyroby z stali nierdzewnejoraz innych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego. Sklep Internetowy umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Formami kontaktu ze Sklepem Internetowym jest e-mail: [email protected]oraz telefony o numerach +48 600 281 404.

3. Wszystkie ceny w Sklepie Internetowym podane są jako ceny netto i brutto. Do cen netto należy doliczyć 23% VAT. Ceny towarów podane w Sklepie nie obejmują kosztów wysyłki bądź transportu i montażu, zatem do cen podanych w Sklepie Internetowym należy doliczyć powyższe koszty, w przypadku gdy występują.

4. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu faktycznego. Fakt ten związany jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem produkowanych oraz proponowanych przez Sprzedawcę towarów.

5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

- Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

- Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

- Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

- Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

- Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub

- Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript.


§2
Słowniczek i objaśnienia

1. Za konsumenta uznaje się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Za przedsiębiorcę rozumie się wszelkie inne podmioty nie będące konsumentami, w szczególności osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331§ 1 Kodeksu cywilnego, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

3. Kupujący, Klient, Zamawiający – podmiot dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym - zarówno konsument jak i przedsiębiorca.

4. Za umowę zawartą na odległość rozumie się umowę zawartą z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Przez ustawę o prawach konsumenta rozumie się ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

7. W przypadku zawarcia umowy z konsumentem za pośrednictwem Sklepu Internetowego, tj. w sposób wskazany w ust. 4, tj. niezależnie od treści niniejszego regulaminu w pierwszej kolejności wszelkie prawa i obowiązki stron reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. W przypadku odpowiedzialności za wady towarów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego przed postanowieniami niniejszego regulaminu.


§3
Składanie zamówień

1. Klient zamierzający nabyć towary oferowane przez Sklep Internetowy może złożyć zamówienie w następujący sposób: pocztą elektroniczną (e-mailem) pod adresem [email protected], lub za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub osobiście w siedzibie sklepu.

2. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wykonać następujące kroki:

a) dokonać wyboru zamawianych towarów, określając ich ilość i specyfikację oraz dodając do „koszyka”;

b) po umieszczeniu w koszyku wszystkich zamawianych towarów w celu kontynuowania składania zamówienia należy dokonać wyboru opcji „zamówienie”;

c) w następnym kroku należy zweryfikować czy widoczne w formularzu zamówienia towary są zgodne z intencją Klienta (w tym kroku można jeszcze dokonać modyfikacji zamówienia), a następnie zapoznać się ze wskazanymi tam dostępnymi sposobami dostawy i jej kosztami, po czym w celu kontynuowania składania zamówienia należy wybrać opcję „dalej”;

d) następnie należy, wybierając właściwą opcję, zalogować się (w przypadku Klienta, który uprzednio dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym) lub zarejestrować albo podać swoje dane osobowe konieczne do realizacji zamówienia (w przypadku Klienta, który nie chce dokonywać rejestracji) oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu;

e) w następnym kroku należy dokonać wyboru sposobu dostawy oraz płatności za zamówienie po uprzednim zapoznaniu się z pouczeniem zawartym poniżej pola wyboru, a następnie kliknąć „dalej”;

f) po dokładnym sprawdzeniu treści zamówienia w wyświetlonym podsumowaniu w celu złożenia wiążącego zamówienia, z czym wiąże się zobowiązanie do zapłaty wyświetlonej ceny za zamówione towaru oraz kosztów transportu, należy wybrać „zamawiam i płacę”.

3. Umowa sprzedaży towarów zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient po przejściu całej procedury złoży zamówienie (tj. kliknie przycisk „zamawiam i płacę”), co oznacza, że przyjął ofertę złożoną za pośrednictwem Sklepu. Z tą chwilą umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem jest prawnie wiążąca, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłana e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu. Jednocześnie w przypadku gdy Klientem jest konsument, zostaje on poinformowany w sposób jasny i zrozumiały zgodnie z treścią art. 12 ustawy o prawach konsumenta w tym m.in. o głównych cechach świadczenia, łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności.

5. Do zawarcia umowy z Kupującym w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są towary wykonywane na indywidualne zamówienie Klientadochodzi tylko i wyłącznie wtedy kiedy w terminie określonym w niniejszym Regulaminie Kupujący uiści wskazaną przy składaniu zamówienia kwotę zaliczki na jeden z następujących rachunków bankowych Sprzedawcy o nr:

21 1090 1652 1652 0000 0001 3466 6421

6. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący wówczas decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane. W przypadku realizacji części zamówienia bądź anulowania w całości zamówienia środki pieniężne zapłacone przez Kupującego są odpowiednio częściowo bądź w całości zwracane niezwłocznie Kupującemu przez Sprzedawcę przelewem bądź w kasie – stosownie do sposobu zapłaty zwracanej kwoty.

7. W przypadku gdy Kupującym nie jest Konsument, Sprzedawca po złożeniu zamówienia potwierdza e-mailem Klientowi termin zamówienia lub informuje o innym terminie dostawy. Potwierdzenie może być dokonane także przez wysłanie zamówionych Towarów lub wystawienie faktury. W przypadku braku potwierdzenia, umowa nie wiąże Sprzedawcy. Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia terminowej realizacji zamówienia, przy czym Klientowi nie przysługuje odszkodowanie z tytułu dostaw wykonanych niezgodnie z terminem. Sprzedawcy ponadto przysługuje prawo odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyn.

8. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub paragon (w celu otrzymania faktury VAT wraz z dostarczanym towarem należy wybrać stosowną opcję składając zamówienia).

9. Towar pozostaje własnością Sklepu Internetowego do momentu zapłaty całej ceny wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi.


§ 4

Formy płatności

1. Za zamówiony towar Sklep Internetowy nalicza cenę według Cennika podanego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Dopuszcza się możliwość negocjowania niższej ceny w przypadku zakupu hurtowego.

2. Za zamówiony towar Klient dokonuje płatności w jeden z następujących sposobów, z uwzględnieniem ustalonego przez strony sposobu płatności:

a) za pobraniem - płatne u kuriera przy odbiorze przesyłki;

b) przedpłatą – przelewem najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania e-maila, że towar jest już gotowy do odbioru/wysyłki na rachunek bankowy Sprzedawcy;

c) płatnością internetową przy składaniu zamówienia – przy pomocy aplikacji PayU;

d) gotówką lub kartą w kasie – wyłącznie w przypadku Klientów odbierających zamówiony towar osobiście.

3. W przypadku nabycia towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta w celu rozpoczęcia realizacji zamówienia koniecznym jest zapłata co najmniej zaliczki w wysokości 30% łącznej wartości zamówionych towarów. W celu uiszczenia wyłącznie kwoty zaliczki na tym etapie, zaś pozostałej części jako dopłaty – w późniejszym czasie, składając zamówienie, należy skorzystać z opcji „Przelew na konto po otrzymaniu na maila faktury proforma (po potwierdzeniu zamówienia)”.

4. W przypadku nabycia towarów, o których mowa w ust. 3 i wyboru podziału płatności na zaliczkę i dopłatę, powiadomienie o dostępności towaru z wezwaniem do uiszczenia „dopłaty” zostanie wysłane najpóźniej w dniu przewidzianym na dostawę.

5. W przypadku nabycia towarów, o których mowa w ust. 3 i wyboru podziału płatności na zaliczkę i dopłatę czas dostawy wynosi 3 dni roboczych, liczonych od dnia dokonania dopłaty po otrzymaniu wezwania, o którym mowa w ust. 4.

6. Umowa sprzedaży wygasa:

a) w przypadku wyboru formy płatności „PayU” zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności zgodnie z regulaminem serwisu realizującego te płatności,

b) w przypadku wyboru formy płatności „Przelew na konto po otrzymaniu na maila faktury proforma (po potwierdzeniu zamówienia)” lub „Przelew na konto” zawarta umowa sprzedaży wygasa przy braku dokonania przez Klienta płatności w terminie 5 dni odpowiednio od otrzymania faktury proforma lub od złożenia zamówienia,

c) w przypadku, gdy Klient nie dokonał z własnej winy odbioru przesyłki z zamówionym towarem, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 5 dni od otrzymania przez Sprzedawcę z powrotem przesyłki - chyba, że w tym czasie Klient skontaktuje się ze Sprzedawcą (w dowolny sposób) i uzgodni warunki ponownej dostawy, dokona z góry zapłaty za ponowną dostawę oraz dostawa ta zostanie zrealizowana. Powyższe nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Sprzedawcę od Klienta odszkodowania z tytułu szkody poniesionej z tytułu transportu lub zamówienia.

7. W przypadku umów zawartych przez Kupujących nie będących Konsumentami stosuje się następujące odrębne postanowienia:

  1. Sprzedawca może zażądać, aby Klient dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony Towar lub by przedstawił gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.

  2. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Klient zapłaci Sprzedawcy odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek maksymalnych.

  3. Niedotrzymanie uzgodnionych warunków płatności uważa się za istotne naruszenie warunków umowy. Uprawnia ono Sprzedawcę do wstrzymania wykonywania umowy oraz do zażądania natychmiastowego uregulowania wszystkich płatności należnych od Klienta, również tych, których termin płatności jeszcze nie upłynął.

  4. Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą ceny, w terminie 45 dni od momentu pojawienia się opóźnienia w zapłacie po stronie Klienta.

  5. Jeżeli Klient opóźnia się z płatnością, Sprzedawca uprawniony jest do zbycia swoich wierzytelności względem Klienta na rzecz osób trzecich oraz obciążenia Klienta wszelkimi kosztami jakie poniósł w związku z ich zbyciem. W szczególności może dochodzić od Klienta zapłaty kosztów dyskonta, rozumianego jako różnica pomiędzy wartością nominalną zbytej wierzytelności, a uzyskaną za nią ceną.

  6. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym pogorszeniu się sytuacji finansowej Klienta, w wyniku którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedawcy, jest on uprawniony do żądania ich zaspokojenia niezależnie od terminu płatności.

  7. Zgłoszenie reklamacji ilościowych i/lub jakościowych nie uprawnia Klienta do wstrzymania płatności za zrealizowane umowy.

§ 5

Realizacja zamówień

1. Czas realizacji zamówienia danego towaru jest wskazany w Sklepie Internetowym dla każdego towaru przy jego specyfikacji. W przypadku wyboru w ramach jednego zamówienia towarów o różnym czasie realizacji dla całego zamówienia obowiązuje najdłuższy z tych okresów.

2. W przypadku wyboru opcji płatności: „PayU” lub „Przelew na konto” lub „Przelew na konto po otrzymaniu na maila faktury proforma (po potwierdzeniu zamówienia)” zamówiony towar wysyłany jest nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Sklep całości należności za realizację zamówienia.

3. Zamówiony towar wysyłany jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą w ciągu dwóch dni roboczych. Zamówiony towar dostarczany jest na koszt Klienta.

4. Sklep Internetowy zapewnia swoim Klientom możliwość śledzenia przesyłki po numerze listu przewozowego. Wszystkie niezbędne informacje wysyłane są do Klienta drogą e-mailową w momencie nadania przesyłki.

5. Zamawiający otrzymujący towar przesłany za pośrednictwem firmy kurierskiej ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika tej firmy jakość i kompletność dostawy. Dostawa nie obejmuje wnoszenia do budynku, o ile nie uzgodniono innych warunków dostawy.

6. Dowód zakupu (faktura VAT w przypadku jej zażądania przez Klienta) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w maksymalnym terminie do 14 dni roboczych od daty dostawy.

§ 6

Rękojmia


1. W przypadku gdy rzecz sprzedana ma wady fizyczne lub prawne (rękojmia) konsument może zastosować uprawnienia przewidziane w Kodeksie cywilnym. Konsument może skorzystać z tych uprawnień niezależnie od uprawnień przysługujących mu względem sprzedawcy a wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta.

2. Strony wyłączają uprawnienia wynikające z rękojmi gdy kupującym jest inny podmiot niż Konsument.

3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

4. Wada prawna ma miejsce wtedy, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

5. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania rzeczy Kupującemu. W przypadku sprzedaży rzeczy używanych strony ograniczają odpowiedzialność do jednego roku od dnia wydania rzeczy. Sprzedawca nie odpowiada jednak za wady, jeśli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

7. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi Konsument:

a) może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny a w przypadku gdy wada jest istotna – o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jednocześnie Konsument zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę;

b) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

8. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

9. Konsument powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o zaistnieniu wady, określając dokładnie powstałą wadę oraz swoje żądanie w tym zakresie. Jeżeli Konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sklepu Internetowego przy ul. ul. Podleska 45, 43-100 Tychy. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

11. Postanowienia ust. 10 stosuje się odpowiednio do zwrotu rzeczy w razie odstąpienia od umowy i wymiany rzeczy na wolną od wad.

12. Naprawa lub wymiana rzeczy na wolną od wad nastąpi niezwłocznie, w terminie wynikającym z możliwości faktycznych oraz stopnia skomplikowania naprawy lub dostępności wymienianej rzeczy.

§ 7

Gwarancja

  1. Sprzedawca nie udziela gwarancji na sprzedawane towary.

§ 8

Procedura reklamacyjna

1. Zgłoszenie reklamacyjne należy przedstawić niezwłocznie po stwierdzeniu usterek lub braków, pisemnie na adres e-mail: [email protected]. W zgłoszeniu powinien być podany opis usterek, numer faktury lub paragonu oraz data zakupu, zdjęcia uszkodzeń, na których są one dobrze widoczne. W przypadku, gdy składającym reklamację jest Konsument zgłoszenie powinno dodatkowo określać żądanie oraz wskazywać czy Klient korzysta ze swoich uprawnień z tytułu rękojmi czy też gwarancji udzielanej przez Sprzedawcę.

2. Sprzedawca jako gwarant zastrzega sobie prawo do oceny i kwalifikacji uszkodzeń po obejrzeniu zdjęć. W szczególnych przypadkach Klient zobowiązany będzie do dostarczenia towarów do siedziby Sklepu Internetowego. Obowiązkiem Kupującego jest należyte zabezpieczenie towaru reklamowanego przed uszkodzeniami w trakcie transportu do siedziby Sklepu. Zwracany wadliwy towar winien zostać zaopatrzony we wszelkie dodatki, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje itp.). Sklep Internetowy nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

4. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient jest informowany za pośrednictwem e-maila.

5. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji wszelkie koszty z tym związane ponosi Kupujący.

§ 9

Odstąpienie od umowy – uprawnienie konsumenta

1. Z zastrzeżeniem poniższego, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać przesłane przez e-mail na następujący adres Sprzedawcy: [email protected]Formularz odstąpienia od umowy znajduje się pod treścią niniejszego regulaminu i stanowi jego integralną część.

2. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymaną wraz z nim fakturą niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, odstąpienia od umowy, o ile Sprzedawca uprzednio nie zaproponuje odbioru towaru.

3. Sprzedawca dokonuje zwrotu równowartości ceny towaru wraz z kosztami najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sprzedawcę, przy czym koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Wystawienie faktury korygującej i wysłanie jej Konsumentowi wraz z fakturą pierwotną, a tym samym zwrot pieniędzy, następuje po uprzednim dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego zwracanego towaru. W przypadku przesyłki wynikającej z odstąpienia od umowy lub przesyłki związanej ze zgłoszeniem reklamacji Konsument ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez Sklep Internetowy. Za zagubienie przesyłki Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności.

5. Brak prawa odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego występuje w przypadku umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

8) w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru towaru.

§ 10

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach oraz podanie koniecznych do zawarcia Umowy sprzedaży danych osobowych.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące godzących w dobre imię Sprzedawcy.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej niezamówionych informacji handlowej handlowych (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 11

Dane osobowe klienta oraz uprawnienia związane z ich przetwarzaniem

Zasady postępowania z danymi osobowymi Klientów określono w Polityce Prywatności. https://zut2.pasaz24.pl/politykaprywatnosciAkceptując treść Regulaminu, Klient akceptuje także oraz potwierdza zapoznanie się z ww. Polityką.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz, w przypadku transakcji z udziałem Konsumenta, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych ze Sklepem Internetowym umów sprzedaży – środkiem do tego przewidzianym jest m.in. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów bądź mediacja prowadzona przez mediatora na podstawie Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Zastrzega się prawo zmiany niniejszego Regulaminu. W takim wypadku na stronie sklepu zostaną opublikowane stosowne uaktualnienia i obowiązują one od dnia następnego po dniu dokonaniu zmian, chyba że Sprzedawca postanowi, że będą one obowiązywały później. Do umów zawartych w danym dniu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy. W zakresie dotyczącym Konsumentów, zmiany Regulaminu mogą być dokonywane z ważnych przyczyn, to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany cen usług wpływających na cenę dostaw i towarów.

4. Sprzedawca nie jest związany kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

................................................ ......................, dn. ......................

................................................
................................................
imię, nazwisko i adres konsumenta

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................
nazwa i adres przedsiębiorstwa

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) odstępuję od umowy nr ... zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

..............................
podpis konsumenta

Witryna stworzona na platformie